Privacyverklaring 2021

Gerotech B.V. respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van deze website. Gerotech B.V. verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Waarom heeft Gerotech B.V. een privacyverklaring?

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, en u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan Gerotech B.V. soms uw persoonsgegevens verwerken. Dit geldt voor onze klanten, leveranciers, medewerkers, bezoekers van deze website, zakenpartners en alle andere partijen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Gerotech B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Gerotech B.V. spant zich in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke (categorieën van) persoonsgegevens Gerotech B.V. van u verwerkt, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Gerotech B.V. verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Gerotech B.V. verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag en door de verwerking van sollicitaties. Mogelijke persoonsgegevens die kunnen worden verzameld zijn uw voor- en achternaam, uw geslacht, uw adresgegevens, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw Burgerservicenummer en uw nationaliteit.

Doel van verwerking

Gerotech B.V. verwerkt:

  • Gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten.
  • Gegevens die nodig zijn om een overeenkomst te sluiten en een dienst te kunnen aanleveren of ontvangen.
  • Gegevens die nodig zijn ten behoeve van gezondheid en veiligheid op het werk en de bescherming van bedrijfs- en werknemersactiva.
  • Gegevens die nodig zijn om toezicht te houden op de veiligheid binnen en buiten het kantoorpand door middel van camera’s.
  • Gegevens die nodig zijn om klachten te kunnen verwerken die zijn ingediend.

Gerotech B.V. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als er daar voor een rechtsgrondslag is. Er is sprake van een rechtsgrondslag wanneer u toestemming heeft gegeven, het noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst, het noodzakelijk is om de wettelijke verplichtingen na te kunnen komen en wanneer het noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid.

Bewaartermijn

Gerotech B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening een wettelijke plicht.

Beveiliging

Gerotech B.V. gaat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens. Om misbruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen, zijn er beveiligingsmaatregelen getroffen die in lijn zijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Er is een selecte groep medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens, voor hen is dit noodzakelijk om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Derden

De persoonsgegevens die Gerotech verzamelt, zijn nodig in het kader van de eerder beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is, zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Uw rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die Gerotech B.V. van u heeft verzameld in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Niet alle gegevens kunnen verwijderd worden omdat Gerotech B.V. verplicht is om bepaalde gegevens te bewaren.

U kunt ten alle tijden contact opnemen via de website.

Bezoekersgegevens website

Bij gebruik van deze website verwerkt Gerotech B.V. alleen uw e-mailadres wanneer u contact met ons opneemt. Verder worden er geen andere persoonsgegevens verzameld.

Datalek

Mocht het blijken dat er tijdens het beschermen van uw persoonsgegevens iets niet is goed gegaan, of vermoeden dat dit het geval is. Dan wordt dit door Gerotech B.V. bij de AP gemeld. Indien er nadelige of ongunstige gevolgen zijn, stelt Gerotech B.V. u zo snel mogelijk op de hoogte.

Mocht u vermoeden dat er sprake is geweest van een datalek, dan kunt u opnemen via de website of via +31(0)73-6131119

Aanpassen privacyverklaring

Gerotech B.V. heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen zonder voorafgaande kennisgevening. De verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2021. U vindt altijd de meest recente versie op de website.